【www.csjbb.com--a型血】

每个人都希望一生平安顺遂,美好的祈愿里除了自己,还有家人、朋友和牵挂的人,正所谓谋事在天,成事在人,人的助力对于事物的发展是有着不可忽视的作用的,下面小编分享给大家的是消灾吉祥神咒,各位可以念一念,求得心安,求得平安。

消灾吉祥神咒


此神咒出自于《消灾吉祥经》,是《早晚课诵集》中十小咒之一,是释迦牟尼佛在净居天上说的。多读此咒可以消灾免难,带来吉祥。经中有云“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。 消灾吉祥神咒

消灾吉祥神咒原文:

曩谟三满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

入嚩啰。入嚩啰。钵啰入嚩啰。钵啰入嚩啰。

底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

消灾吉祥神咒注音:

nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ā bō là dǐ。hè duō shě。

suō láng nán.dá zhí tuō.ōng.qié qié.qié xì.qié xì.hōng hōng。

rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

dǐ sè chà。dǐ sè chà。sè zhì lǐ。sè zhì lǐ。

suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

咒语的神奇力量:

咒语是一种制控声波,具有声波的特性:1、穿透性,声波的速度为332米每秒,可以穿过固体、液体和气体。并且能够改变传播方向;2、声波随温度变化,温度越高,声速越快,温度越低,声速减慢;3、声音有压力,也就是说声调的大小会给人带去不一样的影响;4、声音具有频率,也就是声波,当声音达到一定的频率时会产生共鸣现象。

由于以上的这些特性,咒语就是利用声波带动内气行走,达到声到气到意道的效果。以意领气,以意催声,声气结合,循环反复,形成一股强大的浑沌气流,达到特种的疗效。

此外在人默想咒语时,大脑会出现脑磁图,这是美国密苏里大学的科学家们经过科学证实的,由此,咒语还通过默想产生磁场力量,形成可控意念。

六个古老的咒语,构建幸福的磁场:

阿弥陀佛心咒

嗡 阿弥德瓦 阿耶 悉地 吽 舍

六字真言

唵嘛呢叭咪

文殊智慧咒

嗡啊惹 巴扎纳德

心经咒

揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提萨婆诃

七佛灭罪真言

离婆离婆帝 求诃求诃帝 陀罗尼帝 尼诃啰帝 毗黎你帝 摩诃伽帝 真陵乾帝 莎婆诃。

药师咒

南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薜琉璃。钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝。莎诃。

本文来源:http://www.csjbb.com/15148/